Apart vele kerken, samen één Kerk  

Geldzaken en ANBI

Legaten en giften

Informatie over legaten en giften kunt u vinden op de volgende pagina.

 

Rekeningnummers

Voor acties, zoals Kerkbalans, Solidariteitskas, Oogst/Maatschappelijke zegeningen, eindejaarscollecte:

NL83 RABO 0373 7025 07   t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam

 

Voor giften, eventueel onder vermelding van de wijkgemeente waarvoor de gift bestemd is:

NL42 RABO 0373 7024 69   t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam

 

Voor collectebonnen, onder vermelding van gewenste waarde/kleur, aantal en bezorgadres:
NL42 RABO 0373 7025 66   t.n.v. CvK Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam 

 

Voor giften aan de Diakonie, onder vermelding van de betreffende wijk of 'diakonie algemeen':
NL28 RABO 0134 9398 40  t.n.v. Diakonie Prot Gem Dordrecht-Dubbeldam 

 

 

ANBI

 

Wat is ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam en haar diaconie zijn ANBI op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

 

RSIN en KvK nummers

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. ​Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.

Het RSIN-nummer van onze gemeente is 82 36 85 305.

Het RSIN-nummer van de diakonie is 82 41 05 436.

 

Het KvK nummer van onze gemeente is 76397688.

Het KvK nummer van de diakonie is 76399664.


 

Algemene gegevens

Kerkkantoor Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht:

adres m.i.v. 15 juli 2019: Ontmoetingskerk *), Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht (eindpunt buslijnen 5 en 7 Sterrenburg)

postadres: Postbus 9104, 3301 AC Dordrecht

telefoon: 078 - 616 00 07

e-mail: kerkkantoor@pkn-dordrecht-dubbeldam.nl

 

*) Het kerkkantoor is gevestigd op de eerste verdieping. Het heeft een directe toegang via een talud rechts van de kerk. Door een metalen hek komt u dan bij de buitendeur. Na binnenkomst ligt links het kerkkantoor.

 

 

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) die worden afgevaardigd door de vier wijkgemeenten (3 leden per wijk) en een afgevaardigde van de centrale colleges, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. De voorzitter en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

Beleidsplannen

De landelijke Protestantse Kerk een beleidsplan opgesteld; deze is te vinden via de link Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

In 2021 is een visienota 2021-2025 opgesteld. 

Het College van Diakenen heeft een beleidsplan 2021-2025.

 

Beloning bestuurders

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en medewerkers kerkelijk bureau, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’, zie hiervoor de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag activiteiten en voorgenomen bestedingen

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Onderstaand vindt u de meest recente begrotingen en verkorte jaarverslagen.

 

  Kerk   aaa  
    Begroting 2019   Jaarverslag 2019
    Begroting 2020   Jaarverslag 2020 ANBI
        Jaarcijfers 2020
    Begroting 2021   Jaarverslag 2021 ANBI
        Jaarcijfers 2021
    Begroting 2022    
  Diakonie
     
    Begroting 2019   Jaarverslag 2019
    Begroting 2020   Jaarverslag 2020 
    Begroting 2021   Jaarverslag 2021 Anbi
    Begroting 2022    
    Begroting 2023