Apart vele kerken, samen één Kerk  

Geldzaken en ANBI

Legaten en giften

Informatie over legaten en giften kunt u vinden op de volgende pagina.

 

 

Collectebonnen

Collectebonnen voor de Hervormde Gemeente Dordrecht kunt u:

  • bestellen via rek.nr. NL05 ABNA 0508 0243 90 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Dordrecht onder vermelding van gewenste waarde, aantal en bezorgadres
  • bestellen via iDEAL betaling


Overeenkomst periodieke gift

Download hier de formulieren Overeenkomst Periodieke Gift (met toelichting)

 

Rekeningnummers

Voor acties, zoals Kerkbalans :

NL25 RABO 0373 7181 01 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Dordrecht.

 

Voor Solidariteitskas :  

Voor de Solidariteitskas ontvangt u in de maand mei een acceptgiro.

 

Voor de Eindejaarscollecte:

NL28 RABO 0373 7181 44 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Dordrecht

 

Voor giften, eventueel onder vermelding van de wijkgemeente waarvoor de gift bestemd is:

NL05 ABNA 0508 0243 90 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Dordrecht

 

Voor collectebonnen, onder vermelding van gewenste waarde / kleur, aantal en bezorgadres:

NL05 ABNA 0508 0243 90 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Dordrecht

 

Voor giften aan de Diakonie, en eventuele gespecificeerde doelen :

NL66 ABNA 0443 2429 09 t.n.v. CvD Hervormde gemeente Dordrecht

 

 

ANBI

 

Wat is ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De hervormde gemeente te Dordrecht en haar diaconie zijn ANBI op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

 

RSIN en KvK nummers

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. ​Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.

Plaatselijke gemeenten en diaconieën van de Protestantse Kerk vallen onder de groepsbeschikking ANBI.

Het RSIN-nummer is van onze gemeente is 00 19 36 207.

Het RSIN-nummer van de diakonie is 00 57 78 682.

 

Het KvK nummer van onze gemeente is 76370178

Het KvK nummer van de diakonie is 76370267

 

Algemene gegevens

Kerkkantoor Hervormde Gemeente Dordrecht

adres m.i.v. 15 juli 2019: Ontmoetingskerk *), Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht (eindpunt buslijnen 5 en 7 Sterrenburg)

telefoon: 078 - 616 00 07

e-mail:  kerkkantoor@hervormddordrecht.nl

 

*) Het kerkkantoor is gevestigd op de eerste verdieping. Het heeft een directe toegang via een talud rechts van de kerk. Door een metalen hek komt u dan bij de buitendeur. Na binnenkomst ligt links het kerkkantoor.

 

  

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) die worden afgevaardigd door de 5 wijkgemeenten en een afgevaardigde van de centrale colleges, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. De voorzitter en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Daarnaast zijn aanvullende regels opgesteld in de plaatselijke regeling.

 

Beleidsplannen

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link hiernaast: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Er is een interim beleidsnotitie opgesteld: Interim beleidsplan 2020-2024

Tevens heeft het College van Diakenen een Beleidsplan 2020-2024: Beleidsplan 2020-2024 

 

Beloning bestuurders

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en medewerkers kerkelijk bureau, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’, zie hiervoor de Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag activiteiten en voorgenomen bestedingen

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

Onderstaand vindt u de meest recente begrotingen en verkorte jaarrekeningen.

 

     Kerk -         
    Begroting 2018   Jaarverslag 2018
    Begroting 2019   Jaarverslag 2019
    Begroting 2020   Jaarverslag 2020
    Begroting 2021   Jaarverslag 2021
    Begroting 2022   Jaarverslag 2022
    Begroting 2023    
         
  Diakonie      
-    
    Begroting 2018   Jaarrekening 2018
    Begroting 2019   Jaarrekening 2019
    Begroting 2020   Jaarrekening 2020
    Begroting 2021   Jaarrekening 2021
    Begroting 2022   Jaarrekening 2022 ANBI
    Begroting 2023